Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vân Hồ

1/. Trình UBND  thành phố:
a/ Dự thảo văn  bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND  tỉnh về họat động giáo dục trên địa bàn;
b/ Dự thảo quyết định  – chỉ thị - kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình nội dung cải cách hành  chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
c/ Dự thảo quy  hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm  non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục  - Đào tạo;
d/ Dự thảo các  quyết định thành lập, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục  công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non;  cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường các cơ sở giáo dục  ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp  luật.
 

2/. Hướng dẫn và  chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình  phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;  hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy  động; quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa  bàn; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ  đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục  trên địa bàn; thực hiện mục tiêu; chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn,  nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi  cử, xét duyệt- cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào  tạo trên địa bàn.
 

3/. Xây dựng kế  hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo  dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của thành phố sau khi được cấp  thẩm quyền phê duyệt
 

4/. Tổ chức ứng  dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến trong giáo dục,  tổng kết kinh nghiệm và sáng kiến kinh nghiệp của địa phương.
 

5/. Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và tổ  chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào  tạo trên địa bàn, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa  bàn.
 

6/. Hướng dẫn,  kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của thành  phố xây dựng kế hoạch biên chế, tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công  lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trình cấp có thẩm quyền quyết định
7/. Giúp UBND  thành phố hướng dẫn, kiểm tra thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu  trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào  tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
 

8/. Phối hợp với  phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán  chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của thành phố theo  hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính
 

9/. Kiểm tra, thanh  tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế  hoạch chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực  giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về  lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng  lãng phí theo quy định của pháp luật.
 

10/. Quản lý biên chế; thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm  việc, điều động luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và thực  hiện chế độ chính sách , khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức  và người lao động thuộc phạm vi quản lý của  Phòng theo qui định của pháp luật và ủy quyền của UBND thành phố.
 

11/. Quản lý  tài chớnh , tài sản , cơ sở vật chất được giao theo qui định của pháp luật và  ủy quyền của UBND thành phố.
 

12/. Thực hiện  công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao UBND thành  phố và Sở Giáo dục – Đào tạo.
 

13/. Thực  hiện những nhiệm vụ khác theo do Chủ tịch UBND thành phố giao theo quy định của  pháp luật.